Abonē e-avīzi "Ziemeļlatvija"!
Abonēt

Reklāma

Godu izrādīs, nosaucot valstsvīra vārdā ielu ar divām noplukušām mājām

Aizvadītajā svētdienā Valkā notika Friča Roziņa ielas iedzīvotāju sapulce, kurā iedzīvotāji izteica pārmetumus Valkas novada pašvaldībai par neieklausīšanos viņu viedoklī un aptaujas neorganizēšanu par ielas pārdēvēšanu. Foto: Inga Karpova

“Kāpēc iela, kurā ir tikai divas noplukušas un pusapdzīvotas mājas, jāpārdēvē tik garā nosau­kumā? Kāpēc pirms tam Valkas novada pašvaldība neuzklausīja iedzīvotājus un nedeva iespēju izteikt viedokli, līdzīgi kā tas notika ar Oškalna ielas iedzīvo­tājiem rīkoto aptauju,” tie ir divi galvenie jautājumi, kas nedod mieru valcēniešiem, kuri dzīvo Friča Roziņa ielas 1. un 3. daudz­dzīvokļu dzīvojamās mājās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pēc ceturtdien, 27. oktobrī, Valkas novada pašvaldības domes deputā­tu pieņemtā lēmuma par līdzšinējās Friča Roziņa ielas pārdēvēšanu par Voldemāra Roberta Zāmuela ielu aizvadītajā svētdienā notika šīs ielas iedzīvotāju sapulce. Jāpiebilst, ka arī attiecībā uz Oškalna ielas pārdē­vēšanu par Smēķu ielu sociālajos tīklos izvērsusies diskusija.

Iedzīvotāji rosina ielu pārdēvēt par Bērzu vai Nākotnes ielu

Friča Roziņa ielas iedzīvotāju sa­pulces iniciatore ir Dzintra Fišere. Ne tikai viņa, bet arī pārējie sapul­ces dalībnieki ir noskaņoti šo jautā­jumu risināt, ņemot talkā visus ie­spējamos līdzekļus. Iedzīvotāji ie­saka novada pašvaldībai ieklausīties viņu viedoklī – Friča Roziņa ielu nepārdēvēt tik garā nosaukumā, bet izvēlēties citu nosaukumu, citā­di viņi sola vērsties pie TV3 raidīju­ma “Bez Tabu” radošās komandas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Man jaunais ielas nosaukums ir jāuzraksta uz lapiņas un jāieliek naudas makā. Bērni neatcerēsies šo ielas nosaukumu, kur nu vēl mēs, pensionāri, varam to atcerēties. Kā­pēc ielas nosaukumam ir jāizmanto kaut kāda cilvēka vārds? Kāpēc mū­su ielu nevarētu saukt par Bērzu ielu, jo mums tepat netālu ir iestā­dīta bērzu birzs. Mūsu iela atrodas kalna galā, varētu pārdēvēt kaut vai par Kalna ielu,” prāto septiņdesmit piecus gadus vecā Dz. Fišere.

“Nedomāju, ka Valkas vienai no īsākajām ielām ir vajadzīgs piektais garākais ielas nosaukums Latvijā. Piekrītu kaimiņienei, ka ir daudz skaistu nosaukumu, kurus varētu izmantot mūsu ielas pārdēvēšanai. Vēl nepatīkami ir tas, ka pašvaldība mums neko nav jautājusi vai piedā­vājusi izteikt viedokli, rīkojot ap­tauju. Šis nav pirmais gadījums, kad viss tiek izlemts vienpersonīgi. Jau līdz šim daudziem ar līdzšinējo ielas nosaukumu bija problēmas. Ielu nosaukumā pilnīgi pietiktu ar vienu vārdu,” uzskata viena no sa­pulces dalībniecēm, kura publiski nevēlējās nosaukt savu vārdu.

Savukārt Spulga Šavalgina uz­skata, ka novada pašvaldības darbi­nieki ir aizmirsuši, ka dzīvojam de­mokrātiskā valstī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Vietējai varai piemīt izteikta lie­lummānija. Valkā ir piemineklis, veltīts šiem cilvēkiem, kuri dibināja Latviešu pagaidu nacionālo pado­mi. Turklāt piemineklī ir iegravēti visi viņu vārdi, arī Voldemāra Ro­berta Zāmuela. Nevajag vairāk. Kas par daudz, tas par skādi! Turklāt šī ir iela, pa kuru mazulīši dodas uz bērnudārzu. Gan audzinātājas, gan vecāki cenšas izstāstīt, kā sauc šo ielu. Kāpēc gan šī iela nevarētu būt Bērzu iela, jo tik skaisti tie aug tepat blakus. Bērni saprastu. Ja šis nosau­kums šķiet prasts, varētu būt Nā­kotnes iela, jo kaut kā taču mūsu Valka attīstīsies. Pagaidām uz ielas ir tikai divas noplukušas mājas, ku­rām nevajadzētu nezin kādu garu nosaukumu,” spriež S. Šavalgina. Viņa pieļauj, ka jau vasarā, kad paš­valdības deputāti uzsāka diskusijas par Friča Roziņa ielas pārdēvēšanu, vajadzēja kontaktēties ar pašvaldī­bu un aizstāvēt ielas iedzīvotāju viedokli.

Viena no mājas iedzīvotājām Sa­nita Sīka strādā Igaunijas uzņēmu­mā.

“Uzzinot, ka ielas nosaukumā ta­gad būs trīs vārdi, man bija šoks. Nezinu, kā mani darba devēji – igauņi – to varēs dokumentos uz­rakstīt un izprast, jo ar līdzšinējo nosaukumu jau bija problēmas. Igauņiem mana adrese ir pilnīga Ķīnas ābece. Ja mēs dzīvojam pie­robežā, tomēr tas ir jāņem vērā, ka nevajadzētu izvēlēties tik sarežģītus ielu nosaukumus,” iesaka S. Sīka.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Voldemārs Roberts Zāmuels sa­vulaik bija Latvijas Republikas Mi­nistru prezidents. Viņa vārdā vaja­dzēja nosaukt kādu cienīgāku ielu, nevis mūsu mazo ieliņu ar tik ne­pievilcīgām ēkām. Turklāt valstī ir noteikts taupības režīms, un vai pašvaldībai tiešām tagad vajadzēja pieņemt šādu lēmumu, kas prasīs arī zināmu naudas līdzekļu tērēša­nu,” spriež valcēnieši. Viņi, aizstā­vot savas ielas nosaukuma pārdēvē­šanas nelietderīgumu, uzskata, ka arī Puškina ielas nosaukuma maiņa ir nelietderīga.

Foto: Ingūna Johansone

Vieni aizstāv vēsturisko Smēķu ielas nosaukumu, otri peļ

Aizvadītajās brīvdienās, ievietojot laikraksta “Ziemeļlatvija” publikā­ciju “Valkā trīs ielas tiek pie jau­niem nosaukumiem” www.face­book.com kontā, arī izvērsās dažādu viedokļu diskusija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Līdz asarām smieklīgi. Sakiet, mīļie tautieši, varbūt es kaut ko ne­saprotu, bet šis viss taču ne ar ko neatšķiras no padomju laika debi­lisma. Oškalna ielas pārdēvēšana tikai tāpēc, ka ir bijis kaut kāds tur partizāns Otomārs Oškalns, ir kār­tējā debilisma pilotāža. Kurp ej, Latvija!” brīnās sociālo tīklu lieto­tājs Ando Krūze.

Savukārt Sarmīte Štrausa raksta: “Interesanti, vai Oškalna iela kād­reiz ir nosaukta partizānu koman­diera Otomāra Oškalna vārdā? Visa dzimta jau partizānos nebija, vai ne? Varbūt te kādreiz kalnā vien­kārši auguši oši, kas Ziemeļvidzemē ir gana reti.”

Valcēnietis Valdis Jerums ko­mentē par Smēķu ielas nosaukumu: “Ja vēl mazo upīti varētu saukt par Smēķupīti, tad pašai ielai labāks nosaukums būtu saistāms ar skolu. Tur tuvumā dzīvo skolotāji un sko­las darbinieki, bet skolēni pa šo ielu dodas no kopmītnēm uz skolu.”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Taču vēsturiski tā ir, lai cik šķie­tami nesmuki tas skan. Mani vecāki dzīvo Smēķkalniņā, Smēķupītes krastā – Tālavas un Oškalna ielas rajonā. Es, padomju laikā dzimu­šais bērns, par to uzzināju no tēva stāstītā, ka manas mājas atrodas Smēķkalniņā, Smēķupītes krastā. Kam slēpt vai pārveidot vēsturi?” ir neizpratnē Inga Vičaka.

Laikraksta “Ziemeļlatvija” galve­nā redaktore Ingūna Johansone, ie­saistoties diskusijā, raksta: “Pama­tojums, kāpēc maina ielu nosauku­mus, ir skaidrs – tas slavina ne tos. Jājautā, vai smēķi (cigaretes) ir tas, ko vēlamies slavināt vai celt godā. Jā, protams, vēsture, bet arī padom­ju gadi, tolaik celtās ēkas, ir vēsture. Oškalna ielā nav neviena objekta, kas mūsdienās pamatotu šo ielu tā pārdēvēt. Uzsveru – pārdēvēt. Ja tā mūžu mūžos būtu bijusi Smēķu ie­la, tad tas ir un paliek vēsturisks nosaukums. Jā, visu cieņu Zāmu­elam, bet labāk viņu godināt citos veidos, bet ielu tik garā vārdā no­saukt – es šaubos.

KOMENTĒ JURISTS

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Daniels Minajevs, Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks:

– Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktam pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās

pašvaldības pārziņā. Turklāt tikai dome var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos. Kā pašvaldība vienmēr esam

atvērta komunikācijai ar iedzīvotājiem, arī diskusijai par jautājumiem, kas tos neapmierina. Ja tā ir, iedzīvotājiem ir iespēja vērsties pašvaldībā ar iesniegumu un pamatot, kādēļ kāds no lēmumiem viņus neapmierina. Pagājušajā domes lēmumā pie šī jautājuma arī tika uzdots Juridiskajai nodaļai izstrādāt noteikumus par izdevumu atmaksas kārtību pārdēvēto ielu iedzīvotājiem. Šie noteikumi noteiks kārtību par izdevumu atmaksas mehānismu pārdēvēto ielu iedzīvotājiem, proti, ielu nosaukumu plāksnīšu nomaiņas un zemesgrāmatas nodevas apmaksas kārtību.

#SIF_MAF2022

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild “Ziemeļlatvija”.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Ziemellatvija.lv komanda.