Abonē e-avīzi "Ziemeļlatvija"!
Abonēt

Reklāma

Valkas novada pamatbudžeta izdevumi šogad plānoti par 19,33% lielāki nekā pērn

Foto: Ivo Leitis

Valkas novada pamatbudžeta izdevumi šogad plānoti 18 465 420 eiro, kas ir par 19,33% vairāk nekā pērn, liecina pašvaldības deputātu apstiprinātais tehniskais budžets.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Valkas novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 17 219 051 eiro.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, lielāko ieņēmumu daļu 2023.gada budžetā veido plānotie transferta ieņēmumi 7 751 095 eiro, kas ir par 1 983 118 eiro vairāk nekā 2022.gada sākumā. Tie ir gan no valsts, gan no pašvaldībām saņemtie transferti. Transfertu ieņēmumu pieaugums ir saistīts ar papildus finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, kas nebija iepriekšējos gados, kā arī ar pedagogu algu pieaugumu. Ieņēmumi pedagogu atalgojumam tiks precizēti pēc valsts budžeta pieņemšanas. Pašlaik budžetā iekļauta tikai prognoze.

Plānotie pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm ir projekta “Vidzeme iekļauj” plānotie ieņēmumi – 205 476 eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pašvaldību budžeta transferti – 108 600 eiro – ir finansējums, ko pašvaldība saņem no citām pašvaldībām par skolēniem, kuri mācās Valkas novada izglītības iestādēs.

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pieaugusi par 1 279 256 eiro.

Viena no lielākajām budžetu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) – 27% no visiem ieņēmumiem jeb 4 695 697 eiro. Salīdzinot ar 2022.gadā plānotajiem līdzekļiem, samazinājums ir par 16,54% jeb 776 666 eiro. Pašvaldība IIN 2023.gadā saņem no Valsts kases sadales konta, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2021.gadā un ņemot vērā deklarēto iedzīvotāju skaitu novadā 2022.gada 1.janvārī. IIN procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma daļa 2023.gadā ir 75%.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 11,07% no visiem ieņēmumiem jeb 589 830 eiro. Tas ir par 15 330 eiro vairāk nekā 2022.gadā. Nodokļa maksātājam var tikt piešķirts nodokļa atvieglojums pamatojoties uz Valkas novada domes saistošiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” un likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums Valkas novadā.

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa 45 000 eiro, kas ir par 5000 eiro jeb 12,5% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Valsts likumdošanā paredzēts, ka 95% ieņēmumu no azartspēļu nodokļa ieskaitāmi valsts budžetā un pašvaldības budžetā paliek 5%. Dabas resursu nodoklis 60% nonāk valsts un 40% pašvaldības budžetā.

Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti 351 020 eiro, jeb 2% no kopējiem ieņēmumiem, tajā skaitā ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – pašvaldība plāno pārdot īpašumus par 297 950 eiro. Valsts nodevas un kancelejas nodevas 20 870 eiro, naudas sodi un sankcijas 3000 eiro. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 29 200 eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir 22% no kopējiem ieņēmumiem jeb 3 786 409 eiro. Plānotie ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem – ūdeni, kanalizāciju, siltumu, nomu un citiem, salīdzinot ar 2022.gadu palielināti par 996 327 eiro. Energoresursu cenu kāpuma dēļ šogad ir plānots pārskatīt maksas pakalpojumu izcenojumus.

Valkas novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 18 465 420 euro, kas salīdzinot ar 2022.gada sākumā plānotajiem izdevumiem ir par 19,33% jeb 2 996 620 eiro vairāk.

Izpildvaras uzturēšanai šogad plānoti izdevumi 12% no kopējā budžeta jeb 2 232 167 eiro, tajā skaitā par saņemtiem Valsts kases aizņēmumiem un finanšu līzingu plānotie izdevumi, proti, procentu maksājumi un maksa par kredītu apkalpošanu 519 122 eiro. Procentu maksājumi salīdzinājumā ar 2022.gadu pieauguši par 459 016 eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Bijušajiem domes priekšsēdētājiem 2023.gadā plānota pabalstu summa 31 020 eiro. Vispārējās vadības dienestu izdevumi vienam iedzīvotājam ir 296 eiro.

Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai paredzēti 72 596 eiro.

Plānotie budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai šogad ir 1 686 498 eiro jeb 9% no kopējā budžeta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nodarbinātības jautājumu risināšanai, tai skaitā Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” aktīvā nodarbinātības pasākuma projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” šogad paredzēti 19 472 eiro, un skolēnu nodarbinātības projektam vasaras mēnešos paredzēti 21 385 eiro.

Lai nodrošinātu un uzlabotu darbību tūrisma piesaistes jomā, 2022.gadā Tūrisma informācijas birojs apvienots ar Attīstības un plānošanas nodaļu, mainot tā nosaukumu.

Šogad plānota vairāku apjomīgu projektu realizācija Valkas novada pašvaldības teritorijā, tāpēc gada laikā budžeta izdevumi ievērojami pieaugs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai šogad plānots izlietot 31% no kopējā budžeta vai 5 675 505 eiro. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido Valkas novada komunālās saimniecības nodaļu gan pilsētā, gan pagastos, proti, siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, teritorijas apsaimniekošana, nedzīvojamo namu apsaimniekošana un uzturēšana, Valkas novada pašvaldības autoceļu uzturēšana, ielu apgaismojums uzturēšanas izdevumi.

Valkas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas vajadzībām šogad ir ieplānoti 285 216 eiro, tajā skaitā valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 262 216 eiro.

Zemgales ielas rekonstrukcijas pabeigšanai ir ieplānoti 628 877 eiro, un infrastruktūras uzlabošanai 2023.gada budžetā ir paredzēti 248 736 eiro.

Šogad Valkas pilsētas ielu un gājēju ietvju rekonstrukcijai paredzēts līdzfinansējums 52 500 eiro.

Brīvo dzīvokļu remontiem ir ieplānoti 50 000 eiro, daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanai – 30 000 eiro. Daudzdzīvokļu māju renovācijai ir ieplānots daudzdzīvokļu ēku uzkrājumus ieskaitīt SIA “Valkas namsaimnieks” kontā – 59 320 eiro.

Ir paredzēts finansējums komunālo nodaļu transporta uzturēšanai un operatīvo nomas līgumu apmaksai, kā arī jaunu pamatlīdzekļu iegādei. 20 000 eiro paredzēti, lai pabeigtu Parka ielas ēku nojaukšanas un teritorijas sakopšanas procesu.

Veselības aprūpes budžets ir 52 404 eiro. Pērn darbu sāka Kārķu feldšerpunkts un tagad Valkas pašvaldībai ir trīs feldšerpunkti – Ērģemes, Kārķu un Vijciema pagastos. Visas šīs iestādes saņem Nacionālā veselības dienesta līdzfinansējumu veselības aprūpes organizēšanai.

Atpūtas, tai skaitā sporta, kultūras un reliģijas programmai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 1 543 506 eiro. Izvērtējot reliģisko organizāciju pieprasījumus, reliģijai atvēlēti 1200 eiro no kopējā budžeta.

Pagājušā gada sākumā ir pabeigta bibliotēku reorganizācija, apvienojot visas novada bibliotēkas un izveidojot vienu – Valkas novada centrālo bibliotēku, saglabājot bibliotēku pakalpojumus visos Valkas novada pagastos. Kopumā bibliotēkas darbības nodrošināšanai Valkas novada pašvaldībā ir paredzēti 302 833 eiro.

Valkas Novadpētniecības muzeja uzturēšanai un remontiem paredzēti 140 125 eiro. Multifunkcionālajam jauniešu centram paredzēts finansējums 57 541 eiro. Izglītības, kultūras sporta un jaunatnes nodaļas uzturēšanai paredzēts finansējums 161 737 eiro.

Valkas novada pašvaldībā darbojas viens kultūras nams pilsētā, četri tautas nami un viens saieta nams pagastos. Kopējais finansējums šīm kultūras iestādēm ir 470 792 eiro.

Kopējais budžets plānotajiem sporta pasākumiem, tajā skaitā sporta biedrību finansējumam ir 72 395 eiro.

Izglītības funkcijas finansēšanai šogad plānoti 29% no kopējiem budžeta izdevumiem jeb 5 420 367 eiro. Mērķdotācijas izglītības iestādēm tiks precizētas pēc Valsts budžeta apstiprināšanas.

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes budžets ir 1 427 456 eiro, kas ir par 189 153 eiro vairāk nekā 2022.gadā. Vispārējās izglītības iestāžu budžets ir 2 733 327 eiro, jeb par 10 413 eiro lielāks, salīdzinot ar pagājušo gadu. Pērn tika realizēts Ērģemes pamatskolas ēkas rekonstrukcijas un teritorijas sakārtošanas projekts, ar pašvaldības līdzfinansējumu 96 431 eiro, tāpēc palielinājums ir nebūtisks. Interešu izglītībai šā gada budžetā paredzēti 954 430 eiro. Skolēnu stipendijām paredzēti 20 201 euro no pašvaldības budžeta.

Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 1 777 999 eiro. Sociālo darbinieku un asistentu atalgojumam plānoti 301 327 eiro. Sociālo pabalstu nodrošināšanai 1 135 844 eiro, tajā skaitā mājokļu pabalstiem 285 656 eiro, garantētais iztikas minimums 185 000 eiro, samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 395 840 eiro.

Lai nodrošinātu bāriņtiesas uzturēšanas izdevumus, budžetā ieplānoti 112 715 eiro.

Būtisku daļu no šogad plānotajiem budžeta izdevumiem veido atalgojuma un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu izdevumi – 45% jeb 7 393 941 eiro, kas ir par 1 103 084 eiro vairāk nekā 2022.gadā. Pieaugums saistīts ar darba algas pieaugumu pedagogiem, medicīnas darbiniekiem, 120 eiro algas palielinājumu domes vadītājam, administrācijas vadītājam, nodaļu vadītājiem un speciālistiem un pārējiem darbiniekiem, deputātu atalgojuma pieaugumu, un minimālās algas celšanu.

Budžeta līdzekļi preču un pakalpojumu apmaksai plānoti 32% apmērā no kopējā budžeta jeb 5 944 240 eiro. Tie ir Valkas novada visu iestāžu uzturēšanas izdevumi, proti, komandējumiem, remontiem, apkurei, elektroenerģijai, sakariem, precēm saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Izdevumi par iepirkto siltumu un kurināmo ir 2 310 267 eiro, kas ir par 623 385 eiro vairāk, salīdzinot ar 2022.gada sākotnējo plānu.

Operatīvā līzinga saistības šā gada budžetā ir 69 391 eiro, procentu izdevumi par aizņēmumiem Valsts kasē – 519 122 euio. Finanšu līzinga maksājumi par biroja tehnikas iegādi gadā ir 10 970 eiro. Finanšu līzings noslēgts uz pieciem gadiem.

Pamatkapitāla veidošanai plānoti 10% jeb 1 784 320 eiro. Izdevumi šajā kategorijā gada laikā pieaugs, jo Valkas novada pašvaldība plāno vairākus apjomīgus infrastruktūras objektus.

Finansējums sociāliem pabalstiem plānoti 8% no kopējiem budžeta izdevumiem vai 1 444 785 eiro. Transfertu izdevumi plānoti 2% no kopējā budžeta – 307 947 eiro.

Šogad plānots saņemt vidēja termiņa aizņēmumu Budžeta un finanšu vadībai 500 000 eiro. Šajā gadā tiks izmantots apstiprinātais aizņēmums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā” īstenošanai 396 398 eiro.

Valkas novada domes saistību apmērs šā gada 1.janvārī bija 34 566 510 eiro.

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (“Vidzemes partija”), komentējot šā gada pašvaldības tehnisko budžetu, atzīst, ka sabalansēts budžets Valkas novadā ir ļoti grūts izaicinājums, jo Finanšu ministrijas paredzētais līdzekļu apjoms tehniskajā budžetā ir nepietiekams, lai segtu visas uzturēšanas izmaksas. Šajā aprēķinā ir ņemti vērā 2021.gada IIN dati. Pirms diviem gadiem Valkā savu darbību izbeidza salīdzinoši liels uzņēmums “efn Nord”, kas samazināja tā gada IIN ieņēmumus. Lai arī pērn tie atkal bija iepriekšējā līmenī, valstī esošā aprēķina formula būtiski samazina Valkas novadam paredzēto līdzekļu apjomu, kas ir ar vismazāko pieaugumu Latvijā, proti, 6,9%.

Savukārt izdevumu daļā ir pozīcijas, kas ir būtiski augušas, pašvaldībai neietekmējamu iemeslu dēļ. Tie ir komunālie maksājumi, degvielas cenas, aizņēmumu apkalpošanas izmaksas un algu palielinājums. Tādēļ Valkas novadam noteikti ir nepieciešama papildus dotācija. Šajā budžetā ir iekļautas tikai izdzīvošanai nepieciešamās izmaksas, paredzēts arī vidējā termiņa aizņēmums finanšu vadībai, jo bez tā budžetu sabalansēt nav iespējams.

Vienlaikus jāsaprot, ka attīstības projekti nedrīkst apstāties. Arī iestāžu un struktūrvienību materiālā bāze prasa neatliekamus uzlabojumus. Tādēļ jāturpina darbs gan pie taupības pasākumiem, Valkas novada pašvaldības struktūras efektivizācijas, līdzekļu lietderīgākas izmantošanas, gan arī jādiskutē ar ministrijām par iespējām vairāk piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, norāda domes priekšsēdētājs.

Pēc viņa paustā, ļoti liels izaicinājums ir darbinieku atalgojumu nepietiekamība, kā rezultātā novada pašvaldībā ir daudz vakanču, un arī šis jautājums ir jārisina, lai pašvaldība spētu sniegt novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem kvalitatīvus pakalpojumus,.

Valkas novads ir viens no septiņiem novadiem ar ierobežotiem resursiem, kuram tiks piešķirta vienreizēja papildu dotācija 338 655 eiro no valsts budžeta.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Ziemellatvija.lv komanda.